Campos de trabajo - Workcamps en China

Ejemplo: 17/07/2019
Seleccionar fecha
Ejemplo: 17/07/2019
Seleccionar fecha
Código Nombre Localidad Tipo de trabajo Fecha inicioorden descendente
DWC-02-19 Fujian Tulou - World Heritage Preservation and Revitalization Da Ling Xia Village, Yongding, Longyan, Fujian Province (CN) CULT 26/07/2019
DWC-02-19 Fujian Tulou - World Heritage Preservation and Revitalization Da Ling Xia Village, Yongding, Longyan, Fujian Province (CN) CULT 26/07/2019
DWC-03-19 Public Welfare Village - Huakailing Fuyang, Hangzhou, Zhejiang, China (CN) AGRI, CONS 09/08/2019
DWC-03-19 Public Welfare Village - Huakailing Fuyang, Hangzhou, Zhejiang, China (CN) AGRI, CONS 09/08/2019